30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

 رهبر کالیفرنیا می گوید آتش سوزی "عادی جدید" است

آتش سوزی به دلیل آتش سوزی در ناحیه دریاچه Casitas در روز جمعه در نزدیکی Ojai کالیفرنیا قوی باد Santa Ana شدید تغذیه nbsp آتش سوزی بزرگ در تمام هفته از بین بردن صدها نفر از خانه ها و nbsp مجبور دهها هزار نفر را مجبور به ماندن در خانه از خانه های خود را دیوید MCNEW AGEANCE FRANCE PRESSELOS ANGELS فرماندار کالیفرنیا جری براون گفت که تغییرات آب و هوایی به شدت تحت تاثیر قرار دادن آب و هوا است و دولت ایالات متحده باید بهتر آماده شود برای تهدید دائمی آتش سوزی که یک طبیعی طبیعی است براون این سخنان را در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از بازدید از قربانی