عکس

نمایندگان کنگره ملی مردم 13 در دومین جلسه عمومی در تالار بزرگ مردم در پکن در روز جمعه شرکت می کنند. عکس ها توسط Xu Jingxing China Daily