30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

قانون پیشنهادی به منظور جلوگیری از توهین به قهرمانان، قربانیان جنگ است

 بیش از 30 مشاور سیاسی از دنیای فرهنگ و سرگرمی های هنری، پیشنهاداتی را مطرح کرده اند که خواستار قانونی برای حفظ کرامت انسانی چین هستند. این حرکت پس از یک سری حوادثی رخ می دهد که افراد جوان چینی متهم به قربانیان بی رحمانه قتل عام نانجینگ شده اند. با مراجعه به موزه های یادبود و دیگر مکان های تاریخی که سربازان امپراطوری ژاپنی پوشیدند، سرگرم کنندهای از فاجعه ملی و یا درد و رنج مردم، خط مشی عدالت و انسانی را به چالش می کشد. او یون عضو کمیته ملی 13 مشاوره سیاسی مردم چین