30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

 دانشگاه ها قهرمان ایده های جدید هستند

 nbsp چن سوزو از مرکز تکنولوژی بیوگرافی الهام گرفته در لندن بازدید کرد. عکس چین روزانه تسینگهوا با تیم امپریال کالج لندن برای حمایت از پروژه ها nbsp دانشگاه Tsinghua و کالج امپریال لندن یک صندوق مشترک برای حمایت از ایده های جسورانه علمی در مراحل اولیه خود راه اندازی کردند Tsinghua Imperial صندوق تحقیق و نوآوری دو دانشگاه برتر جهان را به ارمغان می آورد این پیشنهاد می دهد که شروع به شروع پروژه های نوآورانه تحقیقاتی که وعده داده اند و نیاز به بودجه برای پیشرفت داشته باشند. پول با هدف انجام آزمایش های کوچک و توسعه P