30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

می گوید: بریتانیا، اتحادیه اروپا می تواند در یک سال معامله تجاری را تحت تاثیر قرار دهد، رئیس Brexit می گوید

دیوید دیویس، وزیر امور خارجه لندن، روز چهارشنبه اعلام کرد که احتمال خروج از اتحادیه اروپا بدون معامله، به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که توافق دو طرف در بروکسل در روز جمعه در مصاحبه مطبوعاتی روز یکشنبه منتشر شد. دیویس گفت، معامله ای که نخست وزیر ترسا مه در روز جمعه بیانیه قصد و قاعده قانونی قابل اجرا نیست. هدف او گفت، رفتن به مرحله بعدی مذاکرات با مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا بدون پیشرفت برجسته در بروکسل، رئیس جمهور اتحادیه اروپا، ژان کلود Juncker، نمی توانست توصیه به نشست این هفته از اروپا