یادبود های سالخوردگان جنگ جهانی دوم یادآورهای رسمی فاجعه جنگ است

روز 13 دسامبر روز ملی یادبود قربانیان قتل عام نانجینگ برگزار می شود که برای جشن 300000 نفر از مردم چین که توسط نیروهای ژاپنی کشته شده اند پس از سقوط نانجینگ در جنگ جهانی دوم توسط دولت های جنگجویان متشکل از جنگجویان اصلی به راه افتاده است. کسانی که فوت کرده اند یا خود را قربانی کردند و به مردم به خاطر تراژدی های ناشی از جنگ اشاره می کنند در اینجا راه هایی است که کشورهای مختلف حافظه تاریخ جنگ را حفظ می کنند. مردم به قربانیان کشتار نانجینگ در مراسم یادبود نانجینگ در نانجینگ، جیانگ سو، جشن می گیرند. دسامبر 13، 20