30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

فدرر و دوستان قلب را نشان می دهند

 فدرر بعد از بازی برگشت توپ را در جک سوک در دوشنبه شب به ثمر رساند تا ستاره آمریکایی در نهایت فدرر را لرزاند. بازی فدرر فقط لبخند زد. دوچرخه سواری که در آن او با Bill Gates میلیاردر همکاری کرد. همه چیز سرگرم کننده بود