30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

نزدیک شدن یک کلید شخصی برای تجارت و گردشگری

 یک حرفه ای رواندا در مورد چگونگی تقویت روابط چین و آفریقا با افزایش مردم به مردم صحبت می کند ارتباط افزایش یافته و گفت و گو میان چین و آفریقا مهمترین چیز برای ارتقاء درک است Norbert Haguma در حال حاضر وزیر امور خارجه سازمان مسلط چین چان Haguma یکی از سازمان دهندگان از انجمن تجارت بین المللی شرق آفریقا در رواندا در سال 2015، دانش و تجربه خود را در چین به منظور ارتقاء سرمایه گذاری تجاری و درک متقابل بین چین و آفریقا به اشتراک می گذارد